Reguły u Leona

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego "Leon" AKTUALIZACJA z dnia 4.09.2023 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

2. Testy przygotowywane są w oparciu o obowiązujący program nauczania.

3. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń szkoły podstawowej, która zgłosiła się do konkursu.

4. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników ze szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas).

5. Zgłoszenie grupowe wszystkich nauczycieli i ich uczniów (ze szkoły) należy wysłać poprzez JEDEN formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie http://leon-konkursy.pl/formularz-zgoszeniowy.

6. Konkurs należy przeprowadzić w terminach podanych przez organizatora w harmonogramie (dostępnym na naszej stronie www.leon-konkursy.pl w zakładce konkursy).

7. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu, godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu, natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

8. Organizator zobowiązuje się dostarczyć testy do szkół najpóźniej 1 dzień przed konkursem.

9. Nauczyciel organizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ma do wyboru 2 opcje testów:

I- w wersji papierowej wysłane listem poleconym wysłanym na adres szkoły;

II- w wersji PDF, udostępnione na portalu lub wysłane na e-mail koordynatora.

10. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 15 zł od testu, z czego 50 gr zostaje dla szkoły na pokrycie kosztów wysyłki paczki.

11. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto: 

Santander Bank Polska S.A./ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o.

44 1090 1115 0000 0001 4351 3691 (w tytule miejscowość, nazwa  i numer szkoły )

12. Opłaty za konkurs należy dokonać w momencie zgłaszania szkoły do konkursu. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie dokonana zgłoszenie uznaje się za nieważne. Organizator na życzenie wystawia faktury VAT do dokonanych wpłat.

13. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.

14. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt. W przypadku, gdy są prawidłowe 2 odpowiedzi a uczeń zaznaczy trzy lub więcej, otrzymuje 0 punktów, itd. Może się zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, jeżeli w tej sytuacji uczeń nic nie zaznaczy, wtedy otrzymuje jeden punkt, jeżeli zaznaczy jakąś odpowiedź otrzymuje 0 punktów. W teście znajdują się również zadania, które za prawidłową odpowiedz otrzymują 2 punkty.

15. Uczniowie klas IV-VIII zaznaczają odpowiedzi na kartach odpowiedzi, które koordynator odsyła w kopercie. Cały test uczniowie klas IV-VIII mogą traktować jako brudnopis i dowolnie zmieniać swoje odpowiedzi. W klasach I-III nie obowiązuje karta odpowiedzi. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi krzyżykiem przy zadaniach na testach konkursowych, które koordynator odsyła w kopercie. Prawidłową odpowiedź zaznaczamy krzyżykiem w karcie odpowiedzi. Jeżeli uczeń pomyli się przy zaznaczaniu odpowiedzi może przenieść odpowiedzi na nową kartę/test lub zaznaczyć w kółeczko będą odpowiedź. Maksymalna liczba kółeczek na teście/karcie, to 3.

16. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.

17. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko czarny długopis. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje DRUKOWANYMI literami swoje imię nazwisko (bez zdrobnień), następnie zaznacza odpowiedzi na teście (organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za błędy w nazwiskach podanych w wynikach, które wynikną z nieczytelnego podpisu ucznia na teście) Po ukończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.

18. Ze względu na fakt, że konkursy Leona są realizowane przez 3 dni zabrania się kserowania oraz udostępniania arkuszy testowych. Szkoła, która złamie zapis, zostaje zdyskwalifikowana.

19. Nauczyciele (jeżeli konkurs organizuje więcej niż jeden nauczyciel w szkole) zobowiązani są sprawdzić, czy uczniowie podpisali się drukowanymi (czytelnymi) literami, wypełnić protokół, zakleić kopertę w obecności uczniów i odesłać wszystkie testy JEDNĄ ZBIORCZĄ kopertą wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty, najpóźniej na drugi dzień roboczy listem poleconym na adres:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY „LEON”

Centrum Rozwoju Edukacji Sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 4/9, 69-100 Słubice 

20. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu trzech miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu i zostaną wysłane e-mailem do koordynatora lub udostępnione na portalu. (W sesji wiosennej wyniki podamy najpóźniej do 7 czerwca.) Każda szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów z wynikami ogólnopolskimi. Paczki z dyplomami i ewentualnymi nagrodami wysyłamy kurierem na adres szkoły tydzień po wysłaniu wszystkich wyników na e-maile koordynatorów.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a szczególnie w rażących przypadkach prawo do dyskwalifikacji szkoły.

22. Organizator zastrzega sobie prawo niezapowiedzianej wizyty w szkole w dniu konkursu.

23. W dniu konkursu liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby podanej w zgłoszeniu. Nawet jeśli liczba ta jest mniejsza niż 90%, Organizator zwraca maksymalnie 10% dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem minimalnej liczby 10 uczestników.

24. Nagrody w konkursie  przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

  • Miejsca od I do III - dyplom laureata + nagroda książkowa

  • Miejsca od IV do X - dyplom laureata

  • Miejsca od XI – dyplom uczestnictwa

Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon" otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Każdy nauczyciel współorganizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon" otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.

25. Po upływie jednego miesiąca od daty zakończenia konkursu materiały konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu. 

26. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu.

27. Organizatorem konkursu jest CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o., 69-100 Słubice, ul. Aleja Niepodległości, NIP 598-164-58-38

 

E-mail

biuro@leon-konkursy.pl

Adres Leon Konkursy

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI SP. Z O.O.
UL. DIAMENTOWA 23
69-100 KUNOWICE

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9.00-16.00